Groen Tienen blijft voorstander van windenergie

23 Augustus 2019

Groen Tienen blijft voorstander van windenergie

Windenergie speelt voor België een sleutelrol bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de broodnodige energietransitie. Investeringen in duurzame energie juichen we dan ook toe. Tegelijkertijd mogen grootschalige projecten niet ten koste gaan van de leefomgeving en de omwonenden. Het voorzorgsprincipe is daarom voor ons steeds van toepassing.

We zijn van mening dat de stad Tienen enkel een positief advies kan geven voor dit project, wanneer aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan wordt, waaronder:

  • Er moeten minstens twee detectiepunten voor geluid worden geïnstalleerd die gedurende 24 uur metingen registreren. Bij een overschrijding van de WHO-normen (39 dB ‘s nachts) moeten de wieken van de turbines onmiddellijk in snelheid minderen of zelfs worden stilgelegd gedurende de ganse duur van de overlast.
  • Dezelfde redenering geldt voor de mogelijke hinder van slagschaduw, die niet meer mag bedragen dan 8 uur per jaar en/of een half uur per dag.
  • Er moet duidelijk worden beschreven wat de concrete afspraken zijn met de terreineigenaars wat betreft de preventiemaatregelen voor ijsworp.
  • De stilstandsmodule in geval van aanvaringsrisico voor vleermuizen moet strikt nageleefd worden. Het stilleggen van de wieken bij periodes van passerende trekvogels moet eveneens van toepassing zijn, want de compensatie van 20 tot 25 hectare voor schade in het broedseizoen dekt onvoldoende de aanvaring van trekvogels.
  • We herhalen dat boven alles de gezondheid primeert van de omwonende bevolking. De wetenschappelijke inzichten evolueren. Wanneer de Vlarem II-normen in de toekomst hierdoor zouden aangescherpt worden, moet ook de impact voor dit project bekeken worden.

Intussen is duidelijk geworden dat het directoraat-generaal luchtvaart een negatief advies heeft geformuleerd. Op basis daarvan heeft ook het Departement Omgeving, dat de vergunning (niet) zal verlenen, ongunstig geadviseerd.

Cluster C, ten zuiden van Goetsenhoven zal geschrapt worden, in clusters A en B wordt de hoogte van de turbines beperkt. Dit zijn grote wijzigingen, waardoor het project ernstig moet herbekeken worden, inclusief de door ons opgelijste
voorwaarden. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen geoordeeld dat het aangewezen was het momenteel voorliggend project ongunstig te adviseren.

In onze Tiense regio is windenergie niet de meest evidente vorm van groene energie. Dit project heeft de verdienste dat het bestaat en concreet is. Wanneer de nodige voorzorgen genomen worden, kan dit een meerwaarde zijn voor onze
energievoorziening.

We zijn echter van mening dat bovenal meer moet ingezet worden op diverse kleinschaligere initiatieven, waarbij inwoners zelf kunnen investeren in groene energie door middel van echte coöperaties. Nu vloeit de winst uit groene energie al te vaak weg naar het buitenland. Via coöperaties komt de investering daarentegen rechtstreeks onze regio ten goede, en het maakt het eenvoudiger om een draagvlak te vinden voor dergelijke projecten. Zo bouwen we samen aan de toekomst.

Net daarom treedt de stad Tienen, onder onze impuls, toe tot LICHT. LICHT staat voor ‘Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie’. Het brengt burgers samen rond collectieve investeringen in duurzame energie. Het is onze ambitie om ook in Tienen zo samen met burgers stappen te zetten richting groene energie.