Detail 3: Deelplan ‘regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’


We kunnen nog enigszins meegaan in de idee van een taakstelling o.w.v. het uitbreiden van de stad.

Tegen 2040 verwacht Tienen van 35.000 naar 40.000 inwoners te gaan, met alle gevolgen inzake woongelegenheid, diensten, mobiliteit en werkgelegenheid. Het is logisch dat we deze toename concentreren in het kleinstedelijk gebied en niet in de dorpen of het open tussengebied.

Anderzijds moet het de bedoeling zijn om de open ruimte ongemoeid te laten zolang er alternatieven zijn. Naar analogie met het woonbeleid, waar we als stad hebben ingezet op kernversterking, renovatie en verdichting in plaats van zoals gepland het woonuitbreidingsgebied in de rand aan te snijden, moet voor Groen ook de bestaande bedrijventerreinen geoptimaliseerd en geconverteerd worden alvorens er sprake kan zijn van het aanleggen van het bedrijventerrein Soldatenveld.