Samen werken aan een fier Tienen van morgen

17 December 2015

Samen werken aan een fier Tienen van morgen

gemeenteraad keurdedecember

De op 17 2015 het beleidsplan van het nieuwe stadsbestuur van Tienen goed. Onder het motto Samen werken aan een fier Tienen zijn er drie beleidsprioriteiten: Iedereen thuis in Tienen, Duurzaam Tienen en Tienen werkt. Tal van acties maken deze doelstellingen concreet.

Groen Tienen bepaalde mee de prioriteiten. Voor het eerst besturen we mee en we zijn er fier op dat veel prioriteiten uit onze lijst in het beleidsplan opgenomen zijn.

Hieronder in vetjes onze prioriteitenlijst waarmee we de afgelopen maanden aan de slag gingen.

 

Iedereen thuis in Tienen

De stad Tienen wil haar inwoners verbinden. Daarom krijgen de buurtwerking en inburgeringtrajecten voor anderstaligen een duwtje in de rug. Ook worden de ontmoetingscentra in Bost en Hakendover gerenoveerd en komt er een nieuw ontmoetingscentrum in het centrum van de stad. De sociaal zwakkeren blijven hierbij niet in de kou staan. In november al werd het budget 2016 en het meerjarenplan van het OCMW Tienen unaniem goedgekeurd. De aandacht hierbij gaat naar de aanpak van kinderarmoede, activering van de werklozen en ouderenzorg.

De stad zet ook zwaar in op stadskernversterking. We willen Tienen als een aantrekkelijke woonstad promoten met meer gezinswoningen in het stadscentrum. Dit door actief mee te werken aan stadsontwikkelingsprojecten die op stapel staan. Samen met de stad Zoutleeuw gaat vanaf 2016 een project van start waarbij 3,5 voltijdse medewerkers aangeworven zullen worden met de steun van de Vlaamse en de provinciale overheid. Deze nieuwe medewerkers zullen leegstand en verkrotting nog beter in kaart brengen en de eigenaars van dergelijke panden stimuleren om hun eigendom te renoveren om de belasting op verkrotting te vermijden. Met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), waarvan ik voorzitter van het directiecomité ben, willen we het komende jaar een rollend fonds oprichten om zelf strategisch projecten uit te werken.

Duurzaam Tienen

Er wordt fors geïnvesteerd in een propere stad.

Het stadsbestuur kiest resoluut voor een vergroening van het openbaar domein. Voor de heraanleg van de Grote Markt (gepland vanaf 2019) wordt er ongeveer 7 miljoen euro uitgetrokken. In afwachting wordt de huidige parking op de Grote Markt volgend jaar toegankelijker gemaakt. De bewoners van het slechtste straatje in Tienen zullen het graag horen: de Hoveniersstraat wordt heraangelegd. Het Stationsplein, de Vierde Lansierslaan en de Leuvenselaan worden als belangrijke toegang tot de stad verfraaid. Ook de Viaductstraat, Kattenstraat en Croonestraat worden vernieuwd. De vroegere site van het zwembad wordt heringericht als een groene parking. Het Vianderdomein zal verder geherwaardeerd worden als recreatiesite.

Via het OCMW proberen we een echt stadsbos te creëren in de Getevallei.

De jeugd ziet haar verlanglijstje eindelijk vervuld: dankzij een investering van 350.000 euro in de polyvalente zaal van het Vrijetijdscentrum, zal deze ook als fuifzaal kunnen dienen. In 2017 wordt er bijkomend 230.000 euro uitgetrokken voor de vernieuwing van de sanitaire accommodatie van de evenementenhal op het Houtemveld.

Dit jaar werd een eerste aanloop genomen naar de opmaak van een klimaatactieplan met als doel de CO²-uitstoot tegen 2020 te verminderen met 20 %. Zo komen er investeringen in energiezuinige maatregelen voor de stadsgebouwen. We hebben ons nu echt geëngageerd om Fairtradegemeente te worden. Daarnaast streven we naar een duurzaam mobiliteits-, groen- en natuurbeleid en gaan we een nieuw mobiliteitsplan opmaken met ruime aandacht voor duurzame mobiliteit. Omdat dit onder mijn bevoegdheid valt, kunnen we hier met Groen echt het verschil maken. Denk maar aan een zone 30, fiets- en schoolstraten.

Ook afvalbeleid valt onder mijn bevoegdheid. Hier willen we een omslag volgens het principe de vervuiler betaalt en gaan we veel meer werk maken van sensibilisatie.

 

Tienen werkt

Op het vlak van lokale economie wordt er met het project TAK 27 verder getimmerd aan een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de begeleiding van werkzoekenden.
Daarnaast is het de bedoeling om een duidelijke visie te ontwikkelen voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat en de versterking van het handelscentrum.

Het nieuwe stadsbestuur wil ook werk maken van een interne fiere organisatie en een personeelsbeleid waarbij het welbevinden van de werknemers centraal staat. Tegen 2019 zullen het OCMW en de stad één organisatie worden. Ook de renovatie van het stadhuis is aan de orde.
Om een optimale dienstverlening te garanderen, wordt er werk gemaakt van digitalisering en een betere afstemming van loket- en andere diensten.

En ook de Tienenaar wordt uitgedaagd om trots te zijn op zijn stad. Immers, geen betere ambassadeurs om Tienen te promoten dan de eigen inwoners. De stad helpt hierbij een handje met een arsenaal aan communicatiemiddelen. Gerichte campagnes, een tweemaandelijks stadsmagazine en een app in samenwerking met de lokale handelaars beloven alvast verrassend uit de hoek te komen.

Deze maatregelen voor, maar ook samen met de inwoners realiseren, is dé uitdaging waarvoor het stadsbestuur de volgende jaren staat.

 ?Kortom, Samen werken aan een fier Tienen van morgen.