Bernadette Stassens vist schrijven op van provincie aan stad Tienen

29 November 2010

Soms loont het de moeite om de notulen van de politieke vergaderingen door te nemen. Zo kwam Bernadette Stassens, provincieraadslid en gemeenteraadslid , er achter dat de stad Tienen door gedeputeerde K. Jiroflée wordt gewezen op haar plichten omtrent het zoeken naar locaties voor doortrekkersterreinen en woonwagenterreinen. Zij interpelleerde de gedeputeerde hierover en vroeg vervolgens een reactie van de burgemeester van haar stad (een voordeel als men deze mandaten cumuleert). Volgens Mevr. Jiroflée is er in Vlaanderen, in Vlaams-Brabant en zeker in Oost-Brabant een tekort aan terreinen. Aarschot en Diest, beiden kleinstedelijke gebieden in het Oosten van Brabant, toonden al hun goede wil. De stad Tienen blijft echter achter. Zij heeft nog geen locaties voorzien en wacht vermoedelijk op de voorstellen (locaties) van de provincie hieromtrent. Er zal communicatie ontstaan en er zullen RUP's aan te pas komen. Het streefcijfer van de provincie voor Tienen is 15 plaatsen als doortrekkersterrein en 15 voor woonwagenbewoners. Hoewel het doortrekkersterrein van Huizingen bewijst dat het kan functioneren zonder te veel problemen met bezoekers of omwonenden, reageerde de burgemeester van Tienen toch met veel voorzichtigheid en lichte argwaan. Elke stad moet haar verantwoordelijkheid nemen, maar het zal volgens Bernadette niet simpel zijn om een locatie te vinden. Tienen is volgebouwd en omsingeld met industrieterreinen en dit wordt er niet beter op als de plannen van de afbakening kleinstedelijk gebied worden uitgevoerd. Dit laatste thema volgt Bernadette van nabij op. Zij constateert dat haar stad volgestouwd wordt met industrie en er geen plaats meer is voor groen: zowel in de stad als in de randgemeenten.