de provincie bevestigt: geen motorcrossterrein in Goetsenhoven

28 September 2011

Hieronder het verslag van de vraag van Bernadette Stassens, provincieraadslid, in verband met de hardnekkige geruchten over de nieuwe bestemming van het vliegveld van Goetsenhoven.  

VragenuurDe heer voorzitter vraagt overeenkomstig artikel 32 van het Provinciedecreet of erprovincieraadsleden zijn die mondelinge vragen wensen te stellen aan de deputatie. Mevrouw Stassens verwijst naar haar mondelinge vraag in de raadsvergadering van 20 mei2008 betreffende de geruchten in verband met de mogelijke komst van een motorcrossterreinop het voormalig militair domein van Goetsenhoven.Destijds paste dit in het beleid van minister Anciaux die op zoek was naar terreinen voorluidruchtige sporten en de uitspraak van gedeputeerde Dekeyser in de pers dat vliegpleinenzich goed zouden kunnen lenen tot deze bestemming. Deze uitspraak werd in deprovincieraad echter ontkend door de gedeputeerde, die stelde dat deze uitspraak in eenandere context moest bekeken worden, en eerder cynisch bedoeld was.Gedeputeerde Jiroflée stelde toen dat de Vlaamse Regering geen van de drie kandidaat steden(Egenhoven, Haasrode en Halle) had weerhouden omwille van een tekort aan maatschappelijkdraagvlak (dec.2005).Het militair domein van Goetsenhoven zou als motorcrossterrein volgens de gedeputeerdeevenmin aan bod kunnen komen omwille van "het niet voldoen aan de voorwaarden van deVlaamse Regering in verband met de juiste bestemming".Zaak gesloten dus.Ondertussen circuleerden in de pers al verschillende voorstellen om dit voormalig militairdomein in te vullen: wellnesscenter, attractiepark, skipiste, rijwielschool, centrum vooropvang van asielzoekers, instelling voor jeugddelinquenten, ?.?De inwoners van Goetsenhoven en Bost staan op hun achterste poten gezien het verleden: dekomst van de TGV, de autosnelweg, het toekomstig industrieterrein in Hélécine op de grens,twee zoekzones voor industrie in de aangrenzende deelgemeente Bost en het al bestaandemotorcrossterrein juist op de grens met Wallonië in Hélécine.En nu dus terug die geruchten over dat motorcrossterrein, een tweede crossterrein in feiteop 2 à 3 km van elkaar gelegen, zij het in een ander gewest.1) Klopt het dat het oude militaire domein (opnieuw) in aanmerking komt voor het opzettenvan een motorcrossterrein?2) Is de deputatie op de hoogte van een mogelijke verkoop van de gebouwen en terreinen doorde hogere overheid? Aan wie?3) Welke is de bestemming die dit terrein zou moeten krijgen om in aanmerking te komen alsterrein voor luidruchtige sporten en kan dit uitgevoerd worden? Op welke manier?4) In het kader van welke bespreking kwam dit thema op provinciaal vlak al aan bod?Wat is de stand van zaken omtrent dit dossier?5) Wordt dit thema aandachtig bestudeerd in het kader van de afbakening kleinstedelijkgebied Tienen waarin dit terrein een grote rol speelt?6) Is er een bodemsanering op dit terrein nodig?Mevrouw Jiroflée, gedeputeerde, weet niet waarop de kranten zich baseren. Er is in dit dossierniets meer ondernomen. Spreekster overloopt de historiek van het dossier.Op 26 november 2009 vond een vergadering plaats op initiatief van de ministers Muyters enSchauvliege, met de bedoeling tot één crossterrein per provincie te komen. We hebben geenlijst van bestaande of mogelijke nieuwe motorcrossterreinen aan minister Muytersoverhandigd. Door Vlaams-Brabant werd sindsdien telkens gepleit voor een indooroplossing,wegens de bevolkingsdichtheid van de provincie.Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemdefunctiewijzigingen maakt luidruchtige binnenrecreatie ook mogelijk in alle industrie- enKMO-zones. Het zou dus ook bv. kunnen op brownfield sites.Er werd aan de provincie ook een lijst van militaire domeinen bezorgd die momenteelleegstaan of vrijkomen. Deze locaties werden kort gescreend door de dienst ruimtelijkeordening en de eerste toetsing leverde voor elk van deze locaties een aantal knelpunten op.Op 27 januari 2011 is er een nieuw overleg geweest op het kabinet van minister Muyters. Eris toen de afspraak gemaakt dat motorcross wordt opgenomen in de behoeftestudie naarbovenlokale sportinfrastructuur, welke een decretale verplichting is.Goetsenhoven duikt telkenmale op. Er is nog geen enkele beslissing over. Men denkt daarechter eerder aan zachte recreatie: zweefvliegen, verblijfsrecreatie, een wielerschool ...De deputatie is heel zeker op de hoogte van de mogelijke verkoop van de gebouwen enterreinen door hogere overheid. Op dit ogenblik is er echter geen duidelijkheid over wie demogelijke kopers zijn of kunnen zijn.Wat de bestemming betreft die een motorcrossterrein zou moeten krijgen, vindt recreatie inprincipe plaats in recreatiegebied. Maar voor luidruchtige sporten zet de Vlaamse overheid dedeur open om het ook toe te laten in industriegebied, mits aan een aantal randvoorwaardenwordt voldaan.Op vraag van de Vlaamse overheid heeft de dienst ruimtelijke ordening ook een eerste, kortescreening gedaan van de militaire domeinen.Voor de vraag of dit thema aandachtig bestudeerd wordt in het kader van de afbakening vanhet kleinstedelijk gebied Tienen, geeft spreekster het woord aan gedeputeerde Dekeyser.De heer Dekeyser, gedeputeerde, wijst op de beleidsopties voor het kleinstedelijk gebiedTienen om dit gebied op lange termijn te reserveren als recreatieve pool (gemengd voorkomenvan verblijfsrecreatie en laagdynamische recreatie). Hierdoor lijkt dit terrein minder geschiktvoor een motorcrossomloop voor permanent gebruik. De afbakening van het kleinstedelijkgebied Tienen is nog niet definitief, maar nadert wel haar voltooiing. Binnen enkele weken iser een eerste plenaire vergadering.Vermits de provincie geen eigenaar is van het terrein, kan ze geen uitspraak doen of er eenbodemsanering nodig is.