Definitieve afbakening kleinstedelijk gebied: beslissing Provincieraad van 19/06

20 Juni 2012

Even een korte opsomming van de aanpassingen: Wat betreft het soldatenveld, wordt de extra ha bedrijventerrein gebracht van 75 ha naar 45 ha bruto. De zone waar Seveso-bedrijvigheid mogelijk zal zijn, wordt beperkt. De ontwikkeling van de bedrijvenzone wordt gekoppeld aan de realisatie van de oostelijke ring. Merkwaardig met dit laatste, is, dat door de meerderheidspartijen gisteren, dus net op het laatste moment - in de commissie ruimtelijke ordening van 5 juni was hier nog geen sprake van - , een amendement (amendement nr.70/2)werd ingediend waarbij dat stuk ring langer wordt gemaakt.Een kleine wijziging op papier met toch een grote impact in werkelijkheid.

De oostelijke ring wordt nu in feite "Noordelijke rondweg" genoemd in de teksten door het feit dat de grens niet de Oplintersesteenweg wordt maar Diestsesteenweg. Men koos voor deze wijziging omdat het zogezegd bilateraal overleg met de stad en de Vlaamse Overheid van vorige week had uitgemaakt dat de Diestsesteenweg geschikter wordt bevonden voor vrachtvoerverkeer en de Oplintersesteenweg het industrieterrein niet voldoende zou kunnen ontsluiten. Dit stuk ring wordt dus gekoppeld aan het ontwikkelen van het bedrijventerrein. Einde van het verhaal van de zoekzones in Tienen....

Hieronder de tekst van de tussenkomst van provincieraadslid Bernadette Stassens voor de stemming:

Onze partij kan dit
voorstel niet
goedkeuren. Onder het voorwendsel van bijkomende
tewerkstelling, komt in Tienen 45 ha extra industriegebied bij op het
Soldatenveld. Wij willen als groene partij volledig gaan voor voldoende
tewerkstelling, maar we zijn ook realistisch in deze materie. Tienen is een
typisch voorbeeld van het ruimtelijk wanbeleid dat decennia lang in Vlaanderen
tierde. Als er iets in Tienen overvloedig aanwezig is, dan zijn het wel
industrieterreinen. De stad is er door ingepakt. En wat voor een industrie!
Breekwerven, steen en beton, in alle kleuren maar vooral:géén groen, geen
groene inkleding. In het verleden betekende meer industrie in Tienen een brute
afkalving van de schaarse open ruimte. Er was geen of nauwelijks controle op de
vestigingsvoorwaarden, noch door de POM, noch door de stad.  In die zin moet onze bekommernis begrepen
worden. Wij hebben een déjà-vugevoel.

Welke garantie krijgen we van
de provincie dat deze bijkomende industrie veel méér tewerkstelling zal
aanbieden en zal beantwoorden aan duurzame voorwaarden met veel respect voor de
omwonenden van het Soldatenveld? Dat is het minste dat de omwonenden mogen
verwachten. Kan de provincie ons deze garantie geven? Wat zal er nu anders en
beter zijn dan vroeger? Dan zouden wij dit voorstel nog kunnen aanvaarden. Maar
dat kan de deputatie niet. Zij heeft haar best gedaan om te voldoen aan de
quota voor meer industrieterreinen en dat is het dan.

Als de provincie toch overgaat
tot de zoveelste aanslag op de open ruimte, vruchtbare landbouwgrond en de
omwonenden wil ontgoochelen, dan liefst met een mooi ecologisch en
duurzaam project met respect voor mens en milieu. Een project dat bovendien ook
nog garanties biedt op grote tewerkstelling.
Hetzelfde probleem voor de
daarmee betrokken Oostelijke Ring ter ontsluiting van het industrieterrein.
Wordt hier werkelijk een mobiliteitsprobleem opgelost? Is dit probleem
voldoende omschreven? Is er voldoende onderzocht of men met de bestaande
infrastructuur en structurele wijzigingen deze zoveelste aanslag op het Tiens
landschap kan vermijden?

GROEN wil meer mensen aan het werk, wat sommigen in
tijden van verkiezingen wel eens willen ontkennen. Maar, wij kiezen resoluut
voor een groene en duurzame economie zonder verdere aanslag op schaarse open
ruimte maar Tienen ZIT VOL. Dit moeten wij durven uitspreken. Buiten werken
en slapen moet er ook nog "geleefd" kunnen worden.
Bos, parken, open
ruimten, groen in het algemeen, het heeft een heel belangrijke functie en
bepaalt mee het welzijnsgevoel van de mensen. Wij verwachten inspanningen
van de deputatie om eerder déze dingen te gaan plannen en uit te voeren.
Een
groot onderzoek in Vlaanderen in 2011 
bij volwassenen in opdracht van de Vlaamse regering, en dit jaar bij
jongeren tussen 14 en 25 jaar, bewees dat het behoud van "open ruimte" uiterst
noodzakelijk wordt bevonden! Laten we hier dan samen aan werken. Dit is voor
ons groene partij primair!