... en wat met die windmolens?

03 April 2012

... en wat met die windmolens?

"Groen is toch voor windenergie? Toch vallen er kritische geluiden te horen nu er een concreet voorstel op tafel ligt. Wat is nu het standpunt van Groen?" Wij hadden liever gezien dat er een structuurplan werd opgemaakt met duidelijke richtlijnen over welke de beste locaties zijn voor windmolens. Wij hadden liever gezien dat er coöperatieven werden opgericht, zodat de lasten en de lusten van zo'n project eerlijk verdeeld worden. Want windenergie is een groot deel van de oplossing: het kan mee zorgen voor lage energieprijzen, we vermijden totale energieafhankelijkheid van het buitenland, we kunnen af van de nucleaire risico's. En ja, het ontsiert het landschap. Als het u stoort: verbruik dan wat minder. Of geef een valabel alternatief. Maar wentel de lasten niet af op de volgende generaties. Windenergie is nodig. Maar niet op eender welke manier. Daarom konden we niet anders dan een gemengd advies leveren, middels onderstaand bezwaarschrift.

 

Aan : College van burgemeester en Schepenen van Stad TienenGrote Markt 27, 3300 Tienen

Van: Tom Roovers(in naam van Groen! Tienen)Viaductstraat 179, 3300 Tienen

Betreft: openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag vanEximag International bvba voor het plaatsen van 7 windturbinesop grondgebied Tienen.

Ik wil uit naam van Groen duidelijk stellen dat wij principieel voor windenergie zijn. Wij willen ook ten volle meewerken aan een transitie, van fossiele en nucleaire energie naar hernieuwbare energie, waar windenergie een belangrijk deel van uitmaakt.Wij beseffen dat windturbines een zware landschappelijke impact hebben. Toch vinden wij deze absoluut te prefereren boven de risico's van nucleaire installaties en afvalverwerking, en boven het fijn stof en de bijdrage tot de opwarming van de aarde van klassieke elektriciteitscentrales op steenkool, aardgas of olie. Niet in het minst omdat hernieuwbare energie de last legt bij de huidige generatie van gebruikers. Nucleaire en fossiele energie legt de last bij de toekomstige generaties, die er wellicht geen gebruik meer van zullen kunnen maken, gezien de wereldwijde voorraden. Omdat elke energieproductie een zware impact heeft vinden wij energiebesparing dan ook van primordiaal belang. Een visie die jammer genoeg niet gedeeld wordt door het stadsbestuur, dat nog steeds geen Kyotoplan opstelde. Wij willen ook duidelijk stellen dat windturbines niet eender waar kunnen ingeplant worden. Vlaanderen, en in het bijzonder Vlaams-Brabant, is zeer dicht bebouwd. Het is zeer jammer dat de overheid tot op heden heeft nagelaten om mogelijke locaties op te nemen in ruimtelijke structuurplannen.Vervolgens hadden de steden en gemeenten op eigen initiatief en via intercommunales en beter nog: coöperatieven, een windenergieplan kunnen uitdenken en uitwerken.Dan hadden burgers een garantie gehad dat indien turbines tijdelijk voor overlast zorgen (geluid, slagschaduw), ze daadwerkelijk tijdelijk zouden aangepast kunnen worden.Bij een privaat bedrijf, waarvoor financiële opbrengst de logische drijfveer is, is die garantie verder te zoeken. Uit het dossier blijkt immers dat men niet meer aandacht schenkt aan de omliggende bebouwing, dan wettelijk nodig.

Enkele voorbeelden:- Bijlage 9: hier staan foto's van de huizen. Het ware relevanter om de foto's omgekeerd te trekken: vanuit de woonkamers in de richting van de windturbines. En bij voorkeur in de huidige winterse omstandigheden, wanneer het gebladerte niet camoufleert.

- Op pagina 184 staat, in de geluidsstudie, de "meeste" woningen en "bijna" alle woningen. Dat is slechts 1 woordje verschil met de andere conclusies, maar dit maakt een enorm verschil voor de mensen die er wonen.- Pagina 248: betreffende de slagschaduwen wordt er gemeld dat deze de woningen aan Groot Overlaar langs de achtergevel treffen, en daarom niet relevant zijn. Dit is absurd: ik ben architect; als ik een woning moet ontwerpen langs een steenweg, met velden achteraan, hou ik de voorgevel gesloten en de achtergevel open, met alle leefruimten langs achteren gelegen. Er is dus absoluut een relevantie! Voor deze turbine (nummer 2) is volgens mij een stopzetting van de rotor rond zonsondergang dan ook noodzakelijk.- Turbine nummer 4 ligt wel erg dicht tegen de bebouwde kern van Bost. Wat geluid betreft is deze alvast het slechts ingepland. Ik vermoed dat, indien deze turbine er komt, een permanent verlaagd vermogen nodig is, dat volgens de weersomstandigheden, nog naar beneden kan aangepast worden. Een betereoplossing voor de omwonenden en voor het rendement van de turbines zou zijn om de hogedruk gasleiding plaatselijk te herleggen. Deze is er namelijk de oorzaak van dat de turbines zo dicht bij de woningen werden ingepland. Conclusie: Wij vragen een positief advies, mits zeer duidelijke garanties over de monitoring van alle turbines, en dan in het bijzonder diegene die onder de huidige, opgegeven omstandigheden, het meest waarschijnlijk overlast zullen creëren. Daarnaast vragen wij dat een aanpassing van de bepalende hogedruk gasleiding wordt onderzocht.Daarnaast vragen wij ook dat, indien dit project (deels) doorgaat, de burgers zoals aangekondigd kunnen participeren (en graag voor meer dan 15%). Ook de stad moet participeren, al is het maar omdat ze dan makkelijker druk kan uitoefenen indien de monitoring niet zou verlopen zoals gewenst.

Hoogachtend,Tom Roovers