Jouw mening kan tellen!

12 April 2010

Het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat elke burger het recht heeft om verzoekschriften schriftelijk in te dienen bij de "organen" van de gemeente. Dit kan de burgemeester zijn, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Als de vraag ontvankelijk wordt verklaard door het orgaan, wordt er binnen de 3 maanden een gemotiveerd antwoord op geformuleerd. Worden niet aanvaard: het louter meedelen van meningen zonder enig verzoek, anonieme, onredelijke of te vaag geformuleerde vragen.

De verzoeker kan worden gehoord , eventueel bijgestaan door een persoon naar keuze. Wij wensen dat dit recht bij de inwoners van Tienen gekend is en indien nodig gebruikt wordt. Groen! wilt u hiermee helpen.

BERNADETTE STASSENS, Gemeenteraadslid
0495/415002 - [email protected]