MOBILITEITSPLAN: uitdagingen voor Tienen

06 November 2020

MOBILITEITSPLAN: uitdagingen voor Tienen

Het nieuwe mobiliteitsplan moet het tij doen keren!

De terechte opmerkingen over de verkeerssituatie in onze stad zijn ons bekend:​
"Prima dat de snelheidsbeperking tot 30 km/u bestaat, maar ze wordt onvoldoende gerespecteerd.
Té druk autoverkeer verdringt in de spits voetgangers en fietsers.
Onveilige schoolomgevingen voor stappende en fietsende scholieren.
Het openbaar vervoer is onvoldoende op elkaar afgestemd.
Er is veel sluipverkeer en overbodig zoekverkeer naar parkeerplaatsen."

Het nieuwe mobiliteitsplan, dat eind dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en waar Groen zich achter zet, moet het tij doen keren.
Wat zijn de krachtlijnen?
De auto blijft welkom in de stad maar is daarbij ondergeschikt aan de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer.
Stoepen moeten toegankelijk voor iedereen worden.
De fietsinfrastructuur verbetert, we voorzien meer fietspaden, fietsstraten en fietsstallingen.
Een nieuw op te maken lusvormig circulatieplan leidt het autoverkeer via geschikte straten naar de parkings, zodat de kleinere woonstraten terug veiliger en rustiger worden voor bewoners en zachte weggebruikers.

Pendelaars kunnen gemakkelijker kiezen voor alternatief vervoer.
De Vlaamse Vervoersregio moet hierbij helpen door marktbussen en belbussen te vervangen door een klantvriendelijker systeem en goede verbindingen naar de deelgemeenten.
​We organiseren Mobipunten, verspreid over de regio om makkelijk van vervoersysteem te veranderen.
Voor de landelijke woonkernen zijn er deze maatregelen: het terugdringen van het sluipverkeer (ook voor vrachtwagens), het veiliger organiseren van schoolomgevingen, het aanbieden van deelfietsen, het afdwingen van snelheidsbeperking door groene wegversmallingen en het garanderen van een veilige fietsweg naar het centrum.

Het motto luidt: geef het autoverkeer een vlotte doorgang via de hoofdwegen en geef het openbaar domein terug aan de zachte weggebruiker.
Groen zet zich volledig in voor de realisatie van deze doelen.
Werk aan de winkel!

UPDATE

Op 29 oktober 2020 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd door de Tiense gemeenteraad.
De meerderheid stemde voor, de oppositie onthield zich, er stemde niemand tegen.
De kritiek in de pers kwam niet echt overeen met het inhoudelijk debat op de commissie en de raadszitting.
We gaan even dieper in op enkele argumenten:

1) het proces duurde te lang.
Hier zijn we het mee eens. Corona zorgde voor vertraging, alsook het ontslag van de dossierbeheerder bij het studiebureau.
Anderzijds is er heel wat tijd gestoken in nodige onderzoeken en terugkoppeling naar bestuur en participatiegroep.

2) de grote projecten zijn niet meegenomen.
Dat klopt, want over deze projecten bestond nog geen duidelijkheid bij het opmaken van het concluderend plan.
Intussen is enkel over de nieuwe locatie van het ziekenhuis duidelijkheid, over de Noordelijke Rondweg en de Nelissensite is er nog geen finale beslissing op hoger niveau (provincie en gewest). Hier kan nog lang op gewacht worden. Zie ook punt 1). Elk van deze projecten zal een mobiliteitsstudie vereisen.

3) dit plan was te duur.
De afbakening van de vijf te onderzoeken domeinen en de aanstelling van het studiebureau gebeurde door een vorig bestuur (met sp.a) in 2014.
De vraag van de oppositie nu, naar meer studie rond de Noordelijke Rondweg, zou niet enkel een forse verhoging van de kosten en de termijn betekend hebben, maar ook een overlapping met het werk dat het gewest al jaren aan het uitvoeren is.

4) er wordt enkel aan de fiets gedacht.
Opnieuw, het vorige bestuur heeft als 1 van de 5 thema's 'fietsen' aangeduid.
Wij stonden en staan hier natuurlijk wel voor 100% achter,
want in Tienen hinkt het fietsgebruik erg achterop tegenover vergelijkbare steden.
Het is logisch dat de Fietsersbond hier regelmatig wordt aangehaald, zij hebben ook meerdere pijnpunten aangehaald.

5) er wordt geen rekening gehouden met de handelaars.
Dit is manifest onjuist. Unizo en Kwixx waren vertegenwoordigd in de participatiegroep.
Enkele thema's waren echt handelsgerelateerd: het centrumparkeren, waar er is toegezegd om Shop&Goplaatsen te introduceren en waar we naar meer logica in de parkeerregimes willen.
Een ander belangrijk thema was het laden en lossen. Alle handelaars werden bevraagd over dit thema.
Slechts 25% heeft echter de moeite gedaan om de enquête terug te bezorgen, zodat er veel te weinig uit dit thema is gekomen.
Iedereen kent nochtans de te vermijden situaties die zich bijvoorbeeld in de Leuvensestraat voordoen, en die de handel er absoluut niet ten goede komen.
Sommige handelaars zien de fietser ook niet als een volwaardige klant.
Dat is erg jammer, want onderzoek wijst uit dat een fietser minstens evenveel geld spendeert als een autogebruiker.
Bovendien is een fietser meer gericht op de lokale handel.
Ook Groen ziet de lokale handelaar als de kern van een duurzame en leefbare samenleving.

6) er is te weinig draagvlak gecreëerd
Door het oprichten van een participatiegroep waarin burgers en belangengroepen waren vertegenwoordigd, voldeden we aan de participatievoorwaarden.
Maar een bredere raadpleging was ook voor Groen wenselijk. Door de complexiteit van het dossier en de Coronamaatregelen was het echter niet mogelijk om daar nu verder mee te gaan.
Maar het is zeker de bedoeling om bij de uitwerking van de concrete acties meer in dialoog te gaan met alle belanghebbenden.

7) Groen heeft dit dossier gekaapt en wil de auto uit de stad.
De groene schepenen hadden vorige en deze legislatuur de bevoegdheid mobiliteit en hebben dus uiteraard dit plan van nabij mee opgevolgd.
Maar het is geen nieuw plan, het heeft alleen een verbreding en verdieping gekregen die werd vastgelegd door he vorige bestuur.
Het STOP-principe, dat voorrang geeft aan voetganger en fietser t.o.v. de auto, is al sinds 2003 de kern van het Tiense mobiliteitsplan.
Hier wordt gewoon verder op gewerkt.
Ook de recente federale regelgeving over afstand houden tegenover fietsers heeft logische gevolgen voor de binnenstad.
Dat betekent niet dat je met de auto Tienen niet meer binnen kan, maar de auto is te gast en moet meer voorrang geven aan de zachte weggebruiker.
Een betere fietsinfrastructuur moet meer mensen overtuigen om de fiets te nemen.
Dat resulteert in een betere doorstroming voor hen die wel verplicht zijn de auto te nemen, wegens werk of wegens minder mobiel.

 

Het hele mobiliteitsplan kan je nalezen op:

https://www.tienen.be/mobiliteitsplan