Nieuwe stadsbestuur legt transitiebudget voor

11 September 2015

Nieuwe stadsbestuur legt transitiebudget voor

Tijdens de periode van politieke onbestuurheid werkte het stadsbestuur met voorlopige twaalfden. Het nieuwe stadsbestuur heeft ervoor gekozen om Tienen zo snel mogelijk financieel op de rails te zetten door op 24 september '15 het transitiebudget 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad. Met dit budget blijkt al de nieuwe aanpak van het huidige bestuur. Zo worden alle projecten die nog niet in uitvoering zijn of waarvoor nog geen verbintenissen met derden werden aangegaan, voorlopig 'on hold' gezet. Ze zullen herbekeken worden in functie van het nieuwe beleidskader. Ook werd er in het transitiebudget al een beleidsdoelstelling toegevoegd waaruit de nieuwe visie van de stad Tienen blijkt: 'Samen werken aan een fier Tienen van morgen'. Door een aantal concrete acties toe te voegen aan deze beleidsdoelstelling wordt het mogelijk om nu al de doorstart naar een nieuw beleid te maken. Zo wordt er budget uitgetrokken voor de ontwikkeling van een belevingsplan, de uitwerking van een visie rond stadskernversterking en de opmaak van een klimaatactieplan. Bij dit laatste zal er ruimte zijn voor participatie van de bewoners. De verdere uitwerking van het project TAK27 moet bijdragen tot een optimale afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast zal er ook een traject opgezet worden voor de integratie van het OCMW en de stadsdiensten. In totaal wordt in 2015 voor deze acties een budget voorzien van 180.000 euro.

De grote lijnen van het beleidskader werden ondertussen uitgetekend. Met het beleidsitem 'Iedereen thuis in Tienen' wil het bestuur inzetten op het aangenaam leven en wonen in onze stad, de fierheid van de Tienenaar en het creëren van een positief imago van Tienen. Onder het beleidsitem 'Duurzaam Tienen' wordt een klimaatactieplan uitgewerkt, maar zullen ook andere projecten ondergebracht worden rond duurzaamheid, mobiliteit, de verfraaiing van de stad en stadskernvernieuwing. Met 'Tienen werkt' gaat er zowel aandacht naar het ondernemerschap, als naar een efficiënte werking van de stadsadministratie. Bedoeling is deze beleidsdoelstellingen samen met de Tienenaar te realiseren.

Voor 2015 is het de intentie van het huidige stadsbestuur om de promotaks aan te passen. Deze zal beperkt worden tot de stadskern en voor handelszaken met een kleine oppervlakte verlaagd worden. Ook de huisvuilbelasting wordt verminderd van 55 naar 40 euro. Alleenstaanden betalen nog 20 euro.

De volgende weken zullen de beleidsdoelstellingen in samenwerking met de stadsdiensten concreet uitgewerkt worden. Het meerjarenplan 2016-2021 zal in december aan de gemeenteraad voorgelegd worden.