Onze plannen voor Tienen 2020-2025

22 December 2019

Onze plannen voor Tienen 2020-2025

Onze schepenen Tom Roovers en Paul De Cort maken de komende jaren Tienen heel wat groener.De meerjarenplanning werd net goedgekeurd en heeft heel wat in petto:

PROPERE STAD

 • Slimme vuilnisbakken zoals tijdens Heldenland op het Steentjesplein en het invoeren van Diftarsysteem voor de ophaling.
 • Investeren in vernieuwing van pleinen en straten zodat ze een positieve sfeer uitstralen die uitnodigt tot beleving, meer comfort en veiligheid. Verwaarloosde delen worden opgewaardeerd met tijdelijke structuren.
 • De betrokkenheid van de Tienenaar verhogen door acties zoals Mooimakers.
 • Via een krachtdadig handhavingsbeleid zetten we in op het doen naleven van de regels (GAS-sancties bij sluikstorten).

PROPER WATER

 • De waterkwaliteit moet omhoog en het kan niet meer dat riolen nog rechtstreeks uitmonden in waterlopen. De Oude Mene wordt afgekoppeld, evenals de Sint-Genovevabeek in Oplinter en de gracht aan het Fandozepad aan Groot Overlaar.
 • Met het Geteproject wordt gewerkt aan een levend riviersysteem waartussen je kan wandelen langs een groen-blauw lint. De Gete in de binnenstad wordt zichtbaarder en biedt een duidelijke meerwaarde voor de leefkwaliteit in de stad.

MEER FIETSEN

 • Zowel voor de leefbaarheid als de duurzaamheid willen we meer mensen op de fiets krijgen. Daar zijn echter eerst veilige fietspaden voor nodig, zeker in schoolomgevingen. Daar tekenen we schoolroutes voor uit. Een fietsstraat is hierbij ook een nuttig instrument.
 • De verdere uitbouw van een fietsroutenetwerk verbindt de deelgemeenten met het centrum of sluit aan bij omliggende gemeenten.

GROENE STAD

 • De uitdaging tegen het einde van deze legislatuur: elke Tienenaar zicht op een boom of groene plek.
 • Het plaatsen van geveltuintjes wordt gepromoot en ondersteund. Onderhoudsarm groen op openbaar domein zal voor een heel ander straatbeeld zorgen.
 • Het stadsrandbos wordt uitgebreid en de ontwikkeling van het kerkhof naar een parkbegraafplaats is uitgetekend.
 • De Viander krijgt een plan om uit te groeien tot een hotspot.

KLIMAAT

 • Op de weg naar een klimaatneutrale stad wordt de openbare verlichting gedurende de volgende 5 jaar vervangen door LED’s en ‘s nachts gedoofd.
 • Het eigen wagenpark wordt vervangen door meer ecologische voertuigen.
 • Beton en asfalt worden vermeden waar het kan en vervangen door een waterdoorlatende laag zodat het hemelwater kan indringen.
 • Bij de inzet op het verminderen van het energieverbruik geeft de stad het goede voorbeeld door het duurzaam renoveren van haar eigen patrimonium.
 • LICHT (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Energietransitie) is een burgerinitiatief dat mensen met straffe duurzame ideeën samenbrengt in gemeenschappelijke energieprojecten. Onze schepenen zetten daar mee de schouders onder.

MOBILITEIT

Verkeersveiligheid was een wens van de Tienenaren bij de burgerenquête.

 • De eerste stap hierin is het aanwerven van een reeds lang gevraagde mobiliteitsambtenaar om de nodige deskundigheid in huis te halen bij het verkeersbeleid en de uitvoering ervan.
 • De uitrol van mobipunten, plaatsen waar verschillende vervoerswijzen samenkomen zodat je vlot kan wisselen.
 • In het kader van duurzame verplaatsingen
  • bouwen we de deelmobiliteit verder uit met huurfietsen en leenauto’s
  • plaatsen we oplaadpunten voor elektrische voertuigen en fietsen
  • comfortabele en veilige fietsstallingen.
 • Iedereen, ook kinderen, moeten zich veilig op straat durven bewegen. Daarom willen we zone 30 uitbreiden naar alle woonkernen.
 • Wandelen met een buggy of rolstoel moet vlot kunnen. Er wordt ingezet op toegankelijke voetpaden en nauwkeurig toegekeken op herstellingen na nutswerken.