Opmerkingen Windpark E40: antwoord van Storm+Elicio

05 Februari 2015

Dank voor uw reactie. Wij noteren volgende opmerkingen:  

(i) U vraagt gedetailleerd studiewerk om de impact voor mens en milieu te beperken. Wij kunnen bevestigen dat dit studiewerk gebeurt in het kader van het milieu-effectenrapport;

 

(ii) U vraagt bijkomende visualisaties. We kunnen u in dat kader bevestigen dat

(a) de huidige visualisaties (op enkele uitzonderingen na) allemaal genomen zijn van bij de dichtst bij gelegen woningen, en telkens op een dusdanige manier dat er vol zicht is op de windturbines; de visualisaties zijn dus wel degelijk waarheidsgetrouw en zeer relevant;

(b) wij later dit najaar visualisaties zullen toevoegen vanop alle locaties waarnaar gevraagd werd door omwonenden;

(c) wij zullen ingaan op uw vraag om een visualisatie in Google Earth (via een downloadbare .kmz-file) beschikbaar te maken.

 

(iii) U wenst bewonersparticipatie via een 'echte coöperatieve', geen achtergestelde lening.

Onze coöperatieve is wel degelijk een 'echte' coöperatieve, maar we denken te begrijpen wat u bedoelt ? en zullen één en ander bekijken;

 

(iv) U vraagt dat bij de aanbesteding van de turbines er niet enkel gekeken wordt naar de verhouding prijs/rendement, maar ook naar andere factoren (kwaliteit, geluidsprestaties, ecologische voetafdruk, levensduurte ). Wij nemen dit in overweging;

 

(v) U vraagt dat er zoveel mogelijk wordt ingepland op grond van de gemeenschap (OCMW, stad, AGB, in tweede instantie kerkfabrieken). Hier wordt nu al naar gestreefd, echter zonder dat dit streven afbreuk kan doen aan een optimale inplanting vanuit milieutechnisch oogpunt;

 

(vi) U vraagt garanties betreffende kapitaal voor afbraak, indien een faillissement zou optreden (ook indien dit gebeurt op een minder interessant moment, bijvoorbeeld wanneer de turbines bijna afgeschreven zijn). Wij bekijken op welke manier we hiermee om kunnen gaan.

 

(vii) U wenst een andere structuur voor de bewonersparticipatie, waarbij omwonenden rechtstreeks kunnen deelnemen in het kapitaal van het windpark.

Wij nemen deze opmerkingen mee bij onze evalutie van het windpark. Wij verwachten in de loop van 2015 een aangepaste inplanting voor het windpark E40 bekend te maken, waarbij zoveel als mogelijk rekening zal worden gehouden met de ontvangen opmerkingen. Van zodra hier meer nieuws over is,

brengen we u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Storm en Elicio