Vergunning vliegactiviteiten Goetsenhoven

08 Januari 2017

Vergunning vliegactiviteiten Goetsenhoven

De komst van een ULM Club naar Goetsenhoven en hun vergunningsaanvraag bracht aan het licht dat Vliegclub de Wouw tot op heden geen milieuvergunning had voor haar vliegactiviteiten. Omdat we willen uitgaan van het gelijkheidsbeginsel en beide clubs onder één concessie van defensie gebruik maken van de terreinen, hebben wij de clubs gevraagd om gelijktijdig een vergunning aan te vragen, met een gemeenschappelijk deel betreffende het gebruik van de terreinen en de onderlinge afspraken. Stad Tienen wil met het verlenen van deze vergunning niet voorbij gaan aan de geschiedenis van de vliegactiviteiten in Goetsenhoven (Vliegclub De Wouw is er ruim 80 jaar actief) en de aldaar aanwezige infrastructuur. De activiteiten van de Wouw blijven dezelfde van de voorbije jaren (hetgeen minder is dan ca. 10 jaar geleden). Van de 3800 aangevraagde vluchten werd een maximum van 3000 toegekend. In het kader van de gestage afbouw van de militaire activiteiten op het terrein, ook de paar laatste jaren, zien we een beperkte ULM-activiteit mogelijk. Van de 1850 aangevraagde vluchten werd een maximum van 1148 toegekend. Vermits ULM Goetsenhoven vzw een opstartende vereniging is, wordt deze vergunning op proef toegestaan voor een termijn van 2 jaar. De vergunning voor Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw wordt verleend tot 2029, omdat een eerdere milieuvergunning betreffende een tankplatform dan afloopt. Tijdens het openbaar onderzoek spraken honderden omwonenden hun bezorgdheid uit (meer bepaald 374 in het dossier ULM, waarvan er 355 ook een bezwaar indienden in het dossier van de Wouw). Omdat de stad de leefkwaliteit van de omwonenden voorop stelt, is deze vergunning onderhavig aan de strikte naleving van een hele lijst van bijzondere voorwaarden. Het aanschaffen van een digitaal logboek vergroot de transparantie en controleerbaarheid van de vliegactiviteiten. De oprichting van een overlegplatform kunnen eventuele vormen van hinder of gebrek aan communicatie voortaan aangepakt worden. Als Stad zullen we hier nauw op toezien.

In het persbericht werden de gemeenschappelijke bijzondere voorwaarden bondig opgesomd. Na de betekening van de beslissing van het schepencollege werd ook de volledige tekst van de vergunningen bezorgd aan de aanvragers en aan de initiatiefnemers van de bezwaarschriften. Hiermee hebben we duidelijk willen maken dat we transparantie erg belangrijk vinden. Om deze transparantie door te trekken naar alle Tiense inwoners, geven wij hieronder de bijzondere voorwaarden voor de respectievelijke clubs. De volledige teksten kan u in bijlage vinden.

ULM:

1. Het maximale aantal vluchten wordt vastgesteld op 1148 per jaar.

2. De vliegtijden worden vastgesteld op weekenddagen en feestdagen vanaf 9 uur 's morgens tot zonsondergang en zeker met een einduur van 22 uur.

3. Op weekdagen mag gevlogen worden vanaf 17u tot zonsondergang en zeker met een einduur van 22 uur en indien dit schriftelijk bevestigd wordt door de concessiehouder.

4. Het is verboden om te vliegen met eender welk vliegtuig op Paasmaandag.

5. De vliegclub reikt de stad nieuwe getekende vliegcircuits aan waarbij rekening is gehouden met de ruimtelijke structuurplannen en alle woonkernen (stad, dorp, gehucht en lintbewoning). De vliegclub maakt de plannen met de vliegcircuits over aan de stad binnen een termijn van 1 maand na het verlenen van de milieuvergunning.

6. ULM Goetsenhoven vzw maakt maandelijks digitaal het vlieglogboek over aan de stad Tienen waaruit zeker de gegevens over het type vliegtuig, de eigenaar van het toestel en tot welke vliegclub hij/zij behoort, het aantal vluchten, de vliegtijden en het genomen vliegcircuit moeten blijken.

7. ULM Goetsenhoven vzw voorziet op 1 locatie de mogelijkheid om te vliegtuigen te voorzien van de nodige brandstof. Deze locatie moet effectief worden afgebakend en voorzien zijn van een vloeistofdichte ondergrond en absorptiemateriaal moet onmiddellijk voorhanden zijn indien er toch wordt gemorst met brandstof of een incident zich moest voordoen. ULM Goetsenhoven vzw maakt op eigen initiatief, bewijsmateriaal inclusief een liggingsplan over aan de stad Tienen binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de milieuvergunning.

8. Vliegen met ultralichte gemotoriseerde vliegtuigen van het type "deltavleugel" (DPM) is niet toegelaten.

9. ULM Goetsenhoven vzw en Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw richten samen een overlegplatform op met een representatieve delegatie van de omwonenden waarop de beide clubs communiceren over het gehele vlieggebeuren. Minstens volgende onderwerpen dienen hierop besproken te worden: aantal vliegbewegingen, vliegkampen, circuittrainingen, opendeurdag, algemene bevraging naar hinder. De club doet zijn uiterste best om de aangehaalde hinderaspecten te beperken en de gemaakte afspraken na te leven. Een uitgebreid verslag hiervan wordt overgemaakt aan de stad. De frequentie wordt vastgelegd op minimum 2 per jaar, waarvan één voor de start van het vliegseizoen.

Vliegclub de Wouw:

1. Het maximale aantal vluchten wordt vastgesteld op 3000 motorvluchten per jaar inclusief zweefvliegtuigen met motorvliegstart. Het aantal vluchten met zweefvliegtuigen met lierstart is niet gelimiteerd en wordt gezien als volwaardig alternatief.

2. De vliegtijden worden vastgesteld op weekenddagen, wettelijke feestdagen en brugdagen vanaf 09.00 uur 's morgens tot zondsondergang en zeker met een einduur van 22 uur.

3. Tijdens het 14-daags vakantiekamp worden de vliegtijden vastgesteld vanaf 09.00 uur tot tot zonsondergang en zeker met een einduur van 22 uur. 1 maand voor de start van het 14- daags vakantiekamp brengt de club de stad hiervan op de hoogte.

4. Het is verboden om te vliegen met eender welk vliegtuig op Paasmaandag.

5. De vliegclub reikt de stad nieuwe getekende vliegcircuits aan waarbij rekening is gehouden met de ruimtelijke structuurplannen en alle woonkernen (stad, dorp, gehucht en lintbewoning). De vliegclub maakt de plannen met de vliegcircuits over aan de stad binnen een termijn van 1 maand na het verlenen van de milieuvergunning .

6. Om bijkomende hinder voor de omwonenden te voorkomen, zal de vliegclub de planning van de oefeningen van de piloten in opleiding zodanig afstemmen dat deze niet samenvallen maar dat er een spreiding is in de tijd.

7. Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw maakt maandelijks digitaal het vlieglogboek over aan de stad Tienen waaruit zeker de gegevens over het type vliegtuig, de eigenaar van het toestel en tot welke vliegclub hij/zij behoort, het aantal vluchten, de vliegtijden en het genomen vliegcircuit moeten blijken.

8. Vliegen met ultralichte gemotoriseerde vliegtuigen van het type "deltavleugel" (DPM) is niet toegelaten.

9. ULM Goetsenhoven vzw en Koninklijke Vliegclub De Wouw vzw richten samen een overlegplatform op met een representatieve delegatie van de omwonenden ?waarop de beide clubs communiceren over het gehele vlieggebeuren. Minstens volgende onderwerpen dienen hierop besproken te worden: aantal vliegbewegingen, vliegkampen, circuittrainingen, opendeurdag, algemene bevraging naar hinder. De club doet zijn uiterste best om de aangehaalde hinderaspecten te beperken en de gemaakte afspraken na te leven. Een uitgebreid verslag hiervan wordt overgemaakt aan de stad. De frequentie wordt vastgelegd op minimum 1 per jaar namelijk voor de start van het vliegseizoen.

BIJLAGEN:
v_ii_2645bis.pdf