Windenergie: laat maar waaien?

10 Februari 2015

Windenergie: laat maar waaien?

In juni 2014 meldden de bedrijven Storm en Elicio dat zij 30 windmolens wilden bouwen langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden. Vijf daarvan zijn gepland op het grondgebied van Tienen, ten zuidwesten van Kumtich. Groen Tienen nam hier meteen een standpunt over in en stapte zelf naar de pers. Storm en Elicio willen dit project vorm geven in dialoog met de inwoners van de betrokken gemeenten. Tot half september was er een eerste inspraakronde waar burgers en andere belanghebbenden konden overleggen over het aantal en de ligging van de windturbines. De honderden vragen en opmerkingen resulteerden in een rubriek 'veelgestelde vragen'  en in vele visualisaties. Beide kan je raadplegen op de website

 

 

windparkE40.be. Ook Groen Tienen maakte schriftelijk haar opmerkingen over. Eind november kregen we een antwoord.

Intussen heeft men alle opmerkingen gebundeld. De inzendingen zijn anoniem gemaakt voor publicatie op de website, wat één dezer zou gebeuren.

Effect op het milieu

Storm en Elicio moeten een Milieueffectenrapport (MER) opmaken dat de invloed van de windmolens op het milieu in kaart brengt. Dat gebeurt op basis van een MER-kennisgevingsnota die beschrijft hoe het rapport wordt opgemaakt: welke milieuaspecten worden er onderzocht, wat wordt er gemeten en volgens welke methodiek wordt dit gedaan.

Deze kennisgevingsnota lag begin 2015 ter inzage voor opmerkingen op het gemeentehuis en is ook raadpleegbaar via de website.

De administratie zal nu oordelen of de opmerkingen relevant zijn, waarna het project-MER opgemaakt wordt.

Vervolgens is er een reeks inspraakvergaderingen voor buurtbewoners en andere belanghebbenden gepland. Hierop zullen de plannen wat meer technisch gedetailleerd besproken kunnen worden, want de daarop volgende fase is het aanvragen van de milieu- en bouwvergunning. Afhankelijk van de timing is het de provincie die over de milieuvergunning gaat, of het gewest indien de omgevingsvergunning een feit is. De bouw is gepland voor 2019.
 

Intussen is er een tweede project gepland langs de E40, ten zuiden van Bost, tussen Oorbeek en Goetsenhoven. Dit is het project dat in 2012 door Eximag was ingediend, maar intussen door Green Energy Dynamics (GED) is overgenomen. Hierover was nog niet veel communicatie, het is dus onduidelijk hoe ver dit project staat. De meest problematische turbine uit dit project, het dichtst bij de woonkern van Bost, zou inmiddels wel geschrapt zijn.

 

 

Standpunt Groen Tienen over windmolens

Wij zijn principieel voor windenergie en steunen daarom windmolenprojecten. Wel maken we enig voorbehoud.

We willen namelijk dat er rekening gehouden wordt met mens en milieu én dat de gemeenschap beter wordt van dit project.  Zo willen we de garantie voor de omwonenden dat de wettelijke normen voor slagschaduw en geluidsoverlast ruim gehaald worden. Ook de impact op de populatie van akkervogels en vleermuizen mag hoogstens beperkt zijn. Tot slot willen we dat windmolenprojecten volwaardige coöperatieven zijn waar burgers in kunnen deelnemen.