Groen erg bezorgd over plan tot uitbreiding industriegebied Soldatenveld

20 Juni 2021

Groen erg bezorgd over plan tot uitbreiding industriegebied Soldatenveld

Eind april 2021 werd de herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening klein stedelijk gebied Tienen’ voorlopig goedgekeurd door de Provincieraad van Vlaams-Brabant. Nog tot en met 26 juli 2021 loopt er een openbaar onderzoek, waarbij iedereen de kans heeft om bezwaar in te dienen of opmerkingen te formuleren op de plannen. Ook de stad Tienen zal in dat kader een uitgebreid advies opmaken. De uiteindelijk beslissing ligt echter weer bij de provincie Vlaams-Brabant.

Het PRUP heeft al een lange voorgeschiedenis. Reeds in 2011 heeft Groen Tienen bezwaar ingediend tegen de toenmalige plannen. De inzichten van de laatste 10 jaar rond bewaking van open ruimte, waterhuishouding en mobiliteit versterken onze bezorgdheid nog, vooral in het deelplan ‘Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’. Dit plan voorziet namelijk in de aanleg van een nieuw bedrijventerrein van 45 hectare tussen de Oplintersesteenweg, de Hamelendreef en het bestaande bedrijventerrein aan het Soldatenveld. Momenteel  is dit landbouwgebied.

Groen vindt dat de aanleg van een nieuw bedrijventerrein helemaal niet aan de orde is.
De bestaande bedrijventerreinen staan nog voor 26,5% leeg, ruim boven het nationale gemiddelde. We zijn dan ook van mening dat eerst de bestaande terreinen beter ontwikkeld moeten worden alvorens er ook maar sprake mag zijn van het aansnijden van open ruimte.

Daarnaast zou de impact van een nieuw industriegebied groot zijn voor de omgeving. Niet alleen wordt opnieuw kostbare open ruimte en een mooi wandel- en fietsgebied opgeofferd. De impact op de Getevallei en het grondwater dreigt groot te zijn. Ook zouden de extra activiteiten de verkeersdruk in de dorpen Oplinter, Sint-Margriete-Houtem en Grimde enorm doen toenemen. De Oplintersesteenweg is nu al verzadigd. Het risico op sluipverkeer wordt eveneens groter.

De groene schepenen kunnen zich vinden in de strenge voorwaarden die het College van Burgemeester en Schepenen formuleerde en op 24 juni 2021 zal voorleggen aan de Gemeenteraad. Zo stelt de stad dat dit plan effectief geen impact mag hebben op de mobiliteit in de omliggende dorpen, wil ze geen gevaarlijke seveso-bedrijven op het terrein, wil ze het aantal breekwerven beperken tot maximaal 1 en moeten compenserende maatregelen gedragen worden door de nieuwe bedrijven zelf. Ook wil de stad dat het mobiliteitsonderzoek, het milieueffectenrapport en de landbouwgevoeligheidsanalyse opnieuw uitgevoerd worden, aangezien de laatste studies reeds meer dan 10 jaar oud zijn en de cijfers nog weinig relevant. Meerdere raadsleden van onze coalitiepartners toonden zich samen met ons oprecht bezorgd.

De Provincie heeft voorlopig echter weinig oren naar de adviezen van de stad. Er werd in het voorgelegde PRUP amper rekening gehouden met het advies van de Stad van 2020. We roepen onze collega-meerderheidspartijen dan ook op om binnen het provinciebestuur, waar zij vertegenwoordigd zijn, het advies van de stad actief te verdedigen en ter harte te nemen. De uiteindelijk beslissing wordt daar genomen.

Op de Gemeenteraad zullen onze groene schepenen het advies van de stad loyaal steunen, gegeven de vele voorwaarden die de stad formuleert. Om toch het signaal te geven dat wij een grote bezorgdheid hebben over dit plan, dat transparante communicatie essentieel is en dat we een betere dialoog willen tussen stad en provincie, zeker bij de behandeling van onze voorwaarden, zal onze fractieleider Karin Struyf met deze oproep tussenkomen op de gemeenteraad.


Op initiatief van onze schepenen werd een informatiepagina geplaatst op de website van Stad Tienen: www.tienen.be/openbaar-onderzoek-bedrijventerrein-soldatenveld-en-detailhandelszone-leuvenselaan

De documenten zijn ook digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Eventuele bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk op 26 juli '21 per mail ([email protected]) of per post ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.